Tuesday, June 19, 2007

ทำงานแบบ 7 ก.

่สร้างความสุขในที่ทำงาน เริ่มต้นที่ตัวเราเอง แบบง่ายๆ ด้วยการใช้หลักการทำงานแบบ 7 ก.

+ กระตือรือร้น
+ กัลยาณมิตร
+ เกื้อกูล
+ เกรงใจ
+ กรุณา
+ กลมเกลียว-ไกล่เกลี่ย
+ เกลี้ยกล่อม

จากหนังสือ Hapiness @ Office

No comments: