Saturday, February 16, 2008

บันทึกการอ่านคำว่า ทิฐิ จริงๆ แล้วมีทั้งที่เป็นสิ่งที่ดี ที่เรียกว่า "สัมมาทิฐิ" และ ที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเรียกว่า "มิจฉาทิฐิ" แต่ถ้าทิฐิอยู่เดี่ยวๆ แล้วมักจะหมายถึง "ความอวดดี อวดดื้อ ถือดี ถือตัว อันเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการบริหารองค์กร ตลอดจนการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่น

ทิฐิ เป็นเหมือนปราการที่คอยปิดกั้นความรู้ ความเห็นของคนอื่น ด้วยเห็นว่าสิ่งที่ตนเองคิด สิ่งที่ตนเองเข้าใจ เป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้ว ดีอยู่แล้ว ซึ่งเป็นการปิดกั้นปัญญา รวมทั้งข้อมูลสำคัญๆที่ควรทราบ และ ที่แย่ไปกว่านั้น คือ ทิฐิ เป็นเหมือนฐานที่คอยหนุนให้คนรู้สึกว่าตนเองสูงกว่าคนอื่น ดีกว่าคนอื่น เหนือกว่าคนอื่น...จะว่าไปแล้ว ทิฐินี้เองที่เป็นเครื่องตัดความเชื่อมโยงระหว่างตนเองกับคนอื่น และ ทำให้ผู้มีทิฐินั้น โดดเดี่ยวโดยไม่รู้ตัว...................

คัดลอกมาจาก: นิตยสาร Productivity World ประจำเดือน มกราคม 2551
ภาพประกอบ: http://my.dek-d.com

No comments: