Wednesday, December 31, 2008

เป้าหมาย 2009

1. ฝึกดูจิต ทุกวัน
2. ถ่ายทอดความรู้ให้มากขึ้น อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือเอกสาร 1 ฉบับ / เดือน
3. อ่านหนังสือ อย่างน้อยเดือนละ 2 เล่ม
4. คลอเลสเตอรอล น้อยกว่า 200
5. คิดและลงมือทำ (Think & Do) โดย Do ให้สำเร็จ มากกว่า 60 % ของ Think
6. ให้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้น อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน
7. กินน้ำอย่างน้อย วันละ 1000 cc

No comments: