Friday, July 13, 2007

Access Point @home

สำหรับเพื่อนๆที่ติดตั้ง Access Point ไว้ที่บ้าน ขอแนะนำการป้องกันไม่ให้บุคคลภายอื่นมาแอบใช้งาน Access Point ของเรา

- กำหนดการเข้ารหัสของ wireless เลือกใช้ได้ทั้ง WEP และ WPA/WPA2 ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์รองรับการเข้ารหัสแบบใด WPA/WPA2 ถือว่ามีความปลอดภัยสูงกว่า WEP

- กำหนดอนุญาตให้เฉพาะเครื่องที่ต้องการให้ใช้งานใช้ wireless
เข้าได้เท่านั้น โดยนำค่าประจำของเครื่องที่ต้องการให้ใช้งาน (MAC Address)
เพิ่มเข้าไปใน Access Point

- การซ่อน Access Point ของเราไม่ให้ประกาศชื่อ Access Point (SSID)
ให้ผู้อื่นเห็น (Disable SSID broadcast) นั่นเอง ทีนี้ก็ไม่ต้องลำบากใจที่
ปฎิเสธคนข้างบ้านจะมาเห็นสัญญาณ Access Point แล้วจะมาขอใช้ ;-)

การกำหนดค่าเหล่านี้สามารถบริหารจัดการได้ที่ตัว Access Point ได้

No comments: